Kuratorium nie zgadza się na flagi papieskie w szkołach


Działy   Wyszukaj

25 maja przyszła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie naszej interwencji dotyczącej flagi papieskiej w szkole. Kuratorium potwierdziło zasadność skargi i udzieliło pouczenia dyrektorce szkoły.

Urzędowe pismo z kuratorium w tej sprawie, które zamieszczam niżej, może odtąd służyć w rozmowach z innymi władzami szkoły, które eksponują flagi kościelne na masztach szkolnych, nie tylko na terenie województwa śląskiego.

Katowice, 24 maja 2010 roku

Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
, e-mail

Pan
Mariusz Agnosiewicz
Fundacja Wolnej Myśli

SE-SW.1410.100.2011.CS

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w związku ze skargą z 28 kwietnia 2011 r., zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) przeprowadzono postępowanie wyjaśniające.

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu potwierdzono zasadność Pana skargi. Na masztach szkolnych, wraz z flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej i flagą Unii Europejskiej była umieszczona w dniach od 29 kwietnia do 5 maja 2011 r. biało-żółta flaga kościelna, co zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora szkoły było związane z uroczystościami beatyfikacyjnymi papieża — Polaka.

Dyrektor szkoły oświadczyła, że nigdy wcześniej na masztach szkolnych nie eksponowano flagi kościelnej.

W związku z powyższym pouczono dyrektora szkoły o przepisach zapewniających wolność sumienia i religii oraz zobowiązano do ich przestrzegania.

starszy wizytator
mgr Cecylia Stach

Myślę, że sposób rozumowania prawnego kuratorium katowickiego powinni podzielić inni urzędnicy oświatowi. Moża za wyjątkiem Małopolski, gdzie panuje aktualnie religijny reżim z nadania wojewody Stanisława Kracika z PO. Kracik w trakcie wyborów samorządowych reklamował się posiadaniem brata-księdza. Na małopolskiego kuratora oświaty powołał w tym roku Aleksandra Palczewskiego, który z kuratorium zrobił departament kurii ds. wychowania.

Wojewoda i kurator małopolski nie uznają prawa polskiego w zakresie wolności sumienia, a wobec naszej interwencji wojewoda osłania urzędową religijność swojego kuratora.

Nasza skarga dotyczyła skrajnie egzaltowanych religijnie urzędowych wystąpień kuratora na okoliczność świąt katolickich (i tylko tych). Odpowiedź jaka przyszła od wojewody zasługuje na miano kabotynizmu urzędowego. Wojewoda otóż wyjaśnia, że jak urzędnik oświatowy wzywa: "niech gromkie Alleluja, obwieszczające światu radość wielką, wynikającą z powstania z grobu Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, doda Państwu mocy odkupienia, obdarzy nadzieją, umocni wiarę, i wleje w serca miłość", to nie jest to w żadnym razie religijna stronniczość, ale ...nowa "świecka tradycja i obyczaj praktykowany na całym świecie, niezależnie od przekonań religijnych osób, które te życzenia składają i do których są one adresowane". Według wojewody nie było naruszenia bezstronności, gdyż ów religijny liścik skierowany został do wszystkich dyrektorów i nauczycieli, a nie tylko do katolików.

Nie dziwi mnie, że polskie urzędy są barierą rozwoju kraju. Każdy, kto urzędowo ma stosować prawo powinien przechodzić przynajmniej kurs logiki prawniczej. Urzędnik nie powinien bełkotać, kiedy interpretuje prawo. Polecam zapoznać się z urzędową odpowiedzią i próbami interpretacji prawnej zasady bezstronności światopoglądowej władz, świeckości oraz wolności sumienia.

Wojewoda Małopolski do Fundacji Wolnej Myśli z 12 maja 2011 r.

Obecnie sytuację tę można zaskarżyć dalej już w ministerstwie, choć mam wątpliwości, czy skarga powinna dotyczyć religijnej aktywności kuratora, czy małopolskich urzędników wojewódzkich na poziomie „demotywatorów" itp. miejsc w sieci.

Katowice — Kraków: 1 — 0

Data publikacji: 01-06-2011

<- Wróć do działu
Do góry