List organizacji rolniczych do Prezesa Polskiej Akademii Nauk


Działy   Wyszukaj

Szanowny Pan
         Prof. Michał Kleiber
         Prezes Polskiej Akademii Nauk

Forum niżej podpisanych organizacji rolniczych, skupiających producentów i przetwórców surowców rolno-spożywczych, zwraca się się do Pana Profesora z prośbą o zajęcie oficjalnego stanowiska przez Polską Akademię Nauk w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz ich zastosowania w rolnictwie. Z zaniepokojeniem obserwujemy negatywną kampanię na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych, prowadzoną w polskich mediach. Mając na uwadze osiągnięcia światowej i polskiej nauki, poparte licznymi, powtarzalnymi i udokumentowanymi, badaniami naukowymi uważamy, iż informacje głoszone przez przeciwników biotechnologii są nieprawdziwe i godzące w wiarygodność wysokiej rangi naukowców również polskich, których badania wykazują wiele pozytywnych aspektów GMO.

W toczącej się dyskusji na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych wiele osób powołuje się na opinię szeroko pojętego świata nauki. Jeśli chodzi o opinie prezentowane przez Polską Akademię Nauk na chwilę obecną dostępne są trzy stanowiska Komitetów PAN oraz opinia Wydziału Nauk Biologicznych PAN dotyczące GMO. Przy czym trzeba zaznaczyć, że prezentują one sprzeczne poglądy w tej sprawie.

W stanowisku Komitetu Ochrony Roślin PAN dotyczącym roślin modyfikowanych genetycznie podkreślono, że w Unii Europejskiej dopuszczono do uprawy kukurydzę GMO MON810 oraz wykorzystanie szeregu innych odmian roślin GM jako składników żywności i pasz. Po przeprowadzeniu wieloletnich unijnych badań brak jest dowodów na negatywne oddziaływanie upraw GMO na środowisko.

W stanowisku Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN podkreślono, że dotychczas nie przedstawiono żadnych weryfikowalnych danych naukowych wykazujących szkodliwość dla ludzi lub dla środowiska realizowanych programów gospodarczych związanych ze stosowaniem inżynierii genetycznej. Polskie rozwiązania legislacyjne, dotyczące zakazów rejestracji i wprowadzaniu do obrotu GMO oraz zakazu stosowania pasz GMO, są sprzeczne z legislacją Unii Europejskiej i będą podstawą konfliktu z Komisją Europejską.

W oświadczeniu Wydziału Nauk Biologicznych PAN wyrażono poparcie dla wspomnianych powyżej stanowisk. Obiektywny przegląd wykorzystania organizmów zmodyfikowanych genetycznie w medycynie i w rolnictwie wskazuje na wynikające z tej technologii ogromne korzyści gospodarcze, zdrowotne i społeczne. Racjonalne stosowanie nowych technologii z udziałem GMO prowadzi, zdaniem większości ekspertów, do znaczącego zmniejszenia energochłonności rolnictwa oraz do ograniczenia skutków stosowania szkodliwych środków chemicznych. Stanowiska te zgodne są ze stanowiskami WHO, FAO, EFSA czy też JRC.

Natomiast stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN, powołując się na: „książkę J. Smitha 'Nasiona kłamstwa' czy bogaty serwis internetowy", a nie konkretne badania naukowe, mówi się o zagrożeniach ekologicznych ze strony GMO oraz negatywnych skutkach zdrowotnych upraw i spożywania pokarmów zawierających GMO.

Sprzeczne stwierdzenia zawarte w stanowiskach komitetów Polskiej Akademii Nauk deprecjonują pozycję tak ważnej instytucji naukowej jaką jest PAN. Rolnicy, którzy darzą autorytetem naukowców zrzeszonych w Polskiej Akademii Nauk oczekują, że zostanie wypracowane jednoznaczne stanowisko tej instytucji w sprawie GMO, które pozwoli im podejmować decyzje o stosowaniu w ich gospodarstwach najlepszych technologii i zrównoważonych metod uprawy w tym również osiągnięć agrobiotechnologii. Cała odpowiedzialność za prowadzoną produkcję rolniczą tak pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego jak i czynników ekonomicznych spada na nas rolników i dlatego chcemy podejmować świadome decyzje w oparciu o rzetelne opinie naukowe.

Z wyrazami szacunku,

Adam Tański
Prezydent
Izby Zbożowo-Paszowej

Rajmund Paczkowski
Prezes
Krajowej Rady Drobiarstwa — Izba Gospodarcza

Stanisław Barnaś
Prezes
Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego

Tadeusz Michalski
Prezes
Polskiego Związku Producentów Kukurydzy

Warszawa, 15 listopada 2011r.

Data publikacji: 21-11-2011

<- Wróć do działu
Do góry