Konfesjonalizacja Państwowej Straży Pożarnej


Działy   Wyszukaj

Krzysztof Mróź

Warszawa, 21.3.2007

Sz. P. Dr Janusz Kochanowski 
Rzecznik Praw Obywatelskich

W imieniu RACJI Polskiej Lewicy składam wniosek o zbadanie czy Zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego (Dz. Urz. KGPSP Nr 1, poz. 4) nie dyskryminuje osób bezwyznaniowych, naruszając w ten sposób obowiązującą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Uregulowania zawarte w Dziale IX powyższego zarządzenia, zatytułowanym UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNE, dyskryminuje osoby bezwyznaniowe, łamiąc art. 32 ust. 2 i art.53 ust 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak również art. 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W wyżej wymienionym dziale przedstawiony jest udział strażaków w tego typu uroczystościach. Mają one, bez wyjątku, charakter konfesyjny. Uhonorowane są tylko 3 wyznania: rzymsko-katolickie, prawosławne i ewangelicko — augsburskie. Nie ma ani słowa o ateistach, agnostykach czy innych wyznaniach, oprócz wymienionych. Poniżej przykłady udziału pożarniczej asysty honorowej w uroczystościach patriotyczno-religijnych i religijnych dla wyznania rzymsko-katolickiego:

1) ślubowanie połączone z błogosławieństwem, 2) odsłanianie pomników i tablic pamiątkowych, 3) poświęcenie sztandaru, 4) otwarcie i błogosławienie strażnicy, 5) święcenie przekazywanego sprzętu pożarniczego, 6) ślub strażaka, 7) pogrzeb z pożarniczą asystą honorową, 8) inauguracja roku akademickiego, 9) wręczenie aktów mianowania, dyplomów i nadania stopni.

Pożarnicza asysta honorowa bierze udział w uroczystościach religijnych jak np.: 1) msza św. w kościele, 2) msza św. polowa, 3) procesje, 4) pielgrzymki, 5) posterunek honorowy przy Pańskim Grobie.

Kilka przykładów zachowań strażaków:

- podczas ślubowania połączonego z błogosławieństwem, kapelan podchodzi do mikrofonu i odczytuje tekst błogosławieństwa. Po słowie kapelana AMEN wypowiadają słowa „Tak nam dopomóż Bóg", 

— strażacy pełnią podczas części uroczystości funkcję ministrantów, 

— podczas otwarcia i błogosławienia strażnicy kapelan poświęca strażnicę z zewnątrz, następnie przedmioty kultu. Następnie przekazuje krzyż komendantowi, który klęka na prawe kolano całuje krzyż i go przejmuje. Wyznaczony strażak wnosi do strażnicy poświęcony sztandar, krzyż i figurę św. Floriana. Po wejściu do strażnicy jest kolejne poświęcanie, a mianowicie jej wnętrza i znajdujących się tam sprzętów.

Konfesyjny charakter Państwowej Straży Pożarnej uniemożliwia w niej służbę i awans osobom bezwyznaniowym, o ile nie zaprą się swoich poglądów i przekonań.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,
Krzysztof Mróź
Wiceprzewodniczący RACJI Polskiej Lewicy

Tekst, na podstawie dwóch wniosków z 21.03.2007 r. i 27.03.2007 r., skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data publikacji: 05-04-2007

<- Wróć do działu
Do góry