Jak zostać ekskomunikowanym


Działy   Wyszukaj

oprac. Adam Steinberg

WZÓR PISMA

Miejscowość, data

Nazwisko Imię

ul. Ulica (miejscowość) i numer mieszkania

Kod, Poczta

Data urodzenia:

Imię i nazwisko matki:

Imię i nazwisko ojca:

Data chrztu:

Parafia chrztu

Wikariusz Generalny
Kuria Metropolitarna
(właściwa dla miejsca zamieszkania)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam tutejszą Kurię Metropolitarną i Władze Kościoła Rzymskokatolickiego, iż niniejszym porzucam wiarę katolicką, co wyczerpuje znamiona przestępstwa z Kanonu 1364 obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego i zaciągam tym samym na siebie ekskomunikę mocą samego prawa (late sententiae) i nie pozostaję w związku z tym dalej we wspólnocie wiernych Waszego Kościoła.

Oprócz przestępstwa apostazji popełniłem inne czyny pociągające za sobą kary i cenzury kościelne a w szczególności:

Ą Przestępstwo z Kan. 1374 KPKan — Członkostwo w stowarzyszeniach głoszących nauki sprzeczne z doktryną Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ą Przestępstwo z Kan. 1373 KPKan — Doktrynalne podżeganie innych przeciwko naukom i władzy organów Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ą Przestępstwo z Kan. 1369 KPKan — Rozpowszechnianie treści i publikacji o treściach antykościelnych i antychrześcijańskich.

Jednocześnie zaznaczam, iż zamierzam świadomie i dobrowolnie trwać w swych postawach i nie uwzględniam możliwości powrotu do Waszej organizacji wyznaniowej.

Proszę także o poinformowanie parafii, gdzie zostałem poddany ceremonii chrztu w Waszym obrządku, o mej rezygnacji z członkostwa w Waszej organizacji, celem stosownego uregulowania tej kwestii.

Z poważaniem,
Czytelny podpis

Otrzymują:

1) Kopia: a/a

2) Oryginał: Kuria Metropolitarna w (wpisać nazwę miejscowości)

Do wiadomości:

3) Kopia: Parafia właściwa dla miejsca mego zamieszkania (nazwa i adres: )

4) (opcjonalnie) Kopia: Parafia właściwa dla miejsca mego chrztu (nazwa i adres: )

*

Objaśnienia

Pismo należy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru! Można je też złożyć osobiście w kancelarii kurialnej (nie na parafii!) żądając na kopii, potwierdzenia jego przyjęcia pieczęcią i czytelnym (!) podpisem przyjmującego oraz postawienia parafy na każdej ze stron pisma. Wy też musicie zaparafować wszystkie strony. Pismo oraz jego kopie należy spiąć zszywaczem lub umieścić w stosownej teczce. Kopie (może być ksero) wyślijcie do parafii chrztu i m-ca zamieszkania — to często nie te same, jeśli się po urodzeniu przeprowadzaliście — zapytajcie rodziców lub dziadków jak się te sprawy mają.

Nie dajcie się spławić. Nie idźcie też sami — koniecznie weźcie ze sobą poważnie wyglądającego świadka, sami też bądźcie kulturalni ale stanowczy.

Jeszcze jedna uwaga — po tym działaniu nie będziecie WYPISANI z kościoła ale EKSKOMUNIKOWANI i stosowna adnotacja będzie widniała w archiwalnych księgach. Księgi chrztów mają status archiwów i podlegają innemu prawu. Możecie zażądać jednak usunięcia informacji o Was z kartotek parafialnych, gdzie jest np. odnotowane, czy przystępujecie do komunii i czy przyjmujecie „kolędę". Te źródła mają charakter inwigilacyjny i infiltracyjny. Zawierają np. wywiady z sąsiadami na Wasz temat i inne, o których nie macie pojęcia... jak kiedyś na SB i MO.

Ekskomunika „mocą samego prawa" (łac. late sententiae) to taki kruczek kościelnego prawa kanonicznego, polegający na tym, że samym faktem porzucenia wiary katolickiej, na sposób jawny i publiczny (powyższe pismo jest taką formą) zaciąga się ją automatycznie i nieodwołalnie, tj. sama Wasza decyzja o porzuceniu wiary katolickiej wyrażona expresis verbis implikuje kary kościelne i żadna władza kościelna nie musi już tego potwierdzać. Sama kopia Waszego pisma będzie dowodem, że nie jesteście już członkami KK. Jednakże fakt potwierdzenia tego z ich strony pozostaje w zgodzie z wymogami prawa polskiego, a takie zarówno ich, jak i Was obowiązuje i domagajcie się odpowiedzi z ich strony.

Istnieje możliwość powrotu na łono KK, ale procedura ta jest skomplikowana i też wiedzie przez kurię oraz już przez samego biskupa ordynariusza i załatwianie tego bez „pleców", tj. polecenia przez któregoś z wysoko postawionych w diecezji księży, ciągnie się latami. Decyzja ta implikuje takie obwarowania jak: niemożność bycia chrzestnym, świadkiem na ślubie, świadkiem bierzmowania, otrzymania ślubu kościelnego zarówno w KK jak i innych kościołach chrześcijańskich, które teraz z KK uprawiają tzw. interkomunię; pogrzebu katolickiego na kościelnym cmentarzu. Zgodnie z prawem kanonicznym nie macie prawa przebywać na terenie świątyń i obiektów sakralnych KK. Nawet w obliczu śmierci zwykły ksiądz nie ma prawa udzielić Wam rozgrzeszenia — ma do tego prawo jedynie biskup ordynariusz właściwy terytorialnie lub specjalnie oddelegowany do tego celu kapłan z tzw. „dekretem władzy" ściągnięcia ekskomuniki, przyjęcia wyznania wiary skruszonego delikwenta, w obecności dwóch pobożnych świadków i w miejscu, gdzie przechowywany jest „najświętszy sakrament".

Opisana przeze mnie procedura jest skuteczna i sprawdzona, sam ją zastosowałem.

Data publikacji: 01-09-2002

<- Wróć do działu
Do góry