23 postulaty dot. polityki wyznaniowej państwa


Działy   Wyszukaj

Ryszard M. Zając

Nasze marzenia ograniczyliśmy realnością ich realizacji w ultrakatolickiej podobno Polsce. Mamy nadzieję, iż przynajmniej niektóre z nich będą przedmiotem obrad i konkretnych decyzji parlamentarnych.

Postulat 1: Renegocjacja konkordatu

Zgodnie z konwencją wiedeńską o prawie traktatów, obowiązujący konkordat z 28 lipca 1993 roku może zostać w trybie dyplomatycznych negocjacji z Watykanem dostosowany do zasad ustrojowych RP, gwarantujących ponoć równouprawnienie obywateli bez względu na wyznanie lub bezwyznaniowość oraz równouprawnienie wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych. Renegocjacja konkordatu powinna doprecyzować liczne nieścisłe sformułowania, w tym zwłaszcza odnoszące się do kwestii finansowych.

Postulat 2:

Nowelizacja Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w celu zagwarantowania neutralności światopoglądowej państwa.

Postulat 3:

Odrzucenie nadrzędności prawa kanonicznego nad państwowym prawem cywilnym i karnym.

Postulat 4:

Wprowadzenie podatku kościelnego przy równoczesnym zlikwidowaniu wszelkich dotacji państwa i organów samorządu na rzecz Kościoła, w tym tzw. funduszu kościelnego.

Postulat 5:

Zakaz finansowania działalności religijnej przez podmioty gospodarcze będące własnością Skarbu Państwa oraz organów samorządu terytorialnego. Likwidacja ulg podatkowych i celnych, skutkujących dofinansowywaniem Kościołów przez państwo. Zakaz rozdawnictwa społecznego mienia.

Postulat 6:

Takie same podatki dla duchownych i świeckich.

Postulat 7:

Takie samo prawo reprywatyzacji dla podmiotów świeckich i kościelnych, w tym likwidacja tzw. Komisji majątkowej oraz przekazanie spraw tzw. zwrotu mienia do sądów powszechnych.

Postulat 8:

Takie same prawa, normujące działalność humanitarną, leczniczą, charytatywno-opiekuńczą, naukową i oświatowo-wychowawczą, dla podmiotów kościelnych i świeckich.

Postulat 9:

Takie same normy finansowania działalności kulturalnej, odnowy zabytków itp. dla podmiotów kościelnych i świeckich.

Postulat 10:

Takie same prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych dla świeckich i duchownych.

Postulat 11:

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, w tym usunięcie obowiązku respektowania tzw. wartości chrześcijańskich.

Postulat 12:

Nowelizacja ustawy antyaborcyjnej, dopuszczenie przerywania ciąży z przyczyn społecznych.

Postulat 13:

Likwidacja lub pełna jawność działania tzw. Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu.

Postulat 14:

Zakaz finansowania przez państwo programów religijnych w prasie, radiu i telewizji.

Postulat 15:

Takie same prawa dla niepublicznych placówek oświatowych i wychowawczych prowadzonych przez Kościół oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Postulat 16:

Takie same prawa dla szkół wyższych państwowych, niepublicznych i kościelnych.

Postulat 17:

Religia jako przedmiot nadobowiązkowy w szkołach pod nadzorem państwa albo religia poza szkołami publicznymi, bez nadzoru państwa.

Postulat 18:

Zakaz indoktrynacji religijnej w przedszkolach i żłobkach.

Postulat 19:

Duszpasterstwo kapelanów tylko na życzenie obywateli oraz na koszt Kościoła.

Postulat 20:

Doprecyzowanie norm regulujących zawieranie małżeństw sakramentalnych, w tym dla pozostałych Kościołów.

Postulat 21:

Takie same prawa dotyczące zgromadzeń, zbiórek publicznych itp. dla podmiotów kościelnych i świeckich.

Postulat 22:

Gwarancje pochówku dla innowierców i niewierzących.

Postulat 23:

Zakaz cenzury kościelnej oraz indoktrynacji religijnej w podręcznikach szkolnych.

Wszystkie dają się sprowadzić do jednego — Nie chcemy Rzeczypospolitej Katolickiej! Każdy z nas ma prawo do wolności sumienia!!!

Data publikacji: 18-07-2004

<- Wróć do działu
Do góry