Konstytucja Republiki Estońskiej


Działy   Wyszukaj

Rozdział II
Podstawowe prawa, wolności i obowiązki

§ 8

(..) Nikt nie może zostać pozbawiony obywatelstwa Estonii z powodu przekonań.

§ 9

Wymienione w Konstytucji prawa, wolności i obowiązki wszystkich i każdego przysługują zarówno obywatelom Estonii, jak i obywatelom innych państw oraz bezpaństwowcom przebywającym w Estonii.
Wymienione w Konstytucji prawa, wolności i obowiązki odnoszą się do osób prawnych, o ile jest to zgodne z ogólnymi celami osób prawnych oraz z istotą tych praw, wolności i obowiązków.

§ 10

Wymienione w niniejszym rozdziale prawa, wolności i obowiązki nie wykluczają innych praw, wolności i obowiązków, które wynikają z sensu Konstytucji, są z nią zgodne i odpowiadają zasadom godności człowieka oraz społeczeństwa opartego na zasadach sprawiedliwości społecznej, demokracji i państwa prawnego.

§ 11

Prawa i wolności można ograniczyć tylko zgodnie z Konstytucją. Ograniczenia takie muszą być konieczne w społeczeństwie demokratycznym, lecz nie mogą naruszać istoty ograniczanych praw i wolności.

§ 12

Wszyscy są równi wobec prawa. Nikogo nie można dyskryminować ze względu na narodowość, rasę, kolor skóry, płeć, język, pochodzenie, wiarę, polityczne i inne przekonania, a także ze względu na stan majątkowy i pozycję społeczną lub z innych powodów.
Podżeganie do narodowej, rasowej, religijnej lub politycznej nienawiści, przemocy i dyskryminacji jest zabronione przez prawo i karalne. Również zabronione przez prawo i karalne jest podżeganie do nienawiści, przemocy i dyskryminacji między warstwami społecznymi.

§ 14

Zagwarantowanie praw i wolności jest obowiązkiem władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz samorządów lokalnych.

§ 15

Każdy ma prawo zwrócić się do sądu w przypadku naruszenia jego praw i wolności. Każdy, którego sprawa jest rozpatrywana przez sąd, może domagać się uznania za sprzeczną z Konstytucją dowolnej ustawy, innego aktu prawnego lub działań istotnych dla sprawy.
Sądy kierują się Konstytucją i uznają za niezgodne z Konstytucją ustawę, inny akt prawny lub działanie, które naruszają określone w Konstytucji prawa i wolności lub w inny sposób są sprzeczne z Konstytucją.

§ 17

Zakazuje się zniesławiania czyjegokolwiek honoru bądź dobrego imienia.

§ 19

Każdy ma prawo do swobodnej samorealizacji.
Każdy, korzystając z przysługujących mu praw i wolności oraz wypełniając swe obowiązki, musi szanować i uwzględniać prawa i wolności innych i przestrzegać ustaw.

§ 40

Każdy ma prawo do wolności sumienia, wiary i myśli.
Przynależność do kościołów i wspólnot religijnych jest dobrowolna. Kościół państwowy nie istnieje.
Każdy ma prawo, zarówno sam jak i z innymi, publicznie lub prywatnie, odprawiać obrzędy religijne, jeżeli nie powoduje to uszczerbku dla porządku publicznego, zdrowia bądź moralności.

§ 41

Każdy ma prawo pozostać wiernym swoim poglądom i przekonaniom. Nikogo nie wolno zmuszać do ich zmiany.
Przekonania człowieka nie mogą usprawiedliwiać naruszania prawa.
Nikogo nie można pociągnąć do odpowiedzialności prawnej z powodu jego przekonań.

§ 42

Urzędy państwowe, samorządy lokalne i osoby urzędowe nie mogą wbrew woli obywatela Estonii gromadzić bądź przechowywać danych o jego przekonaniach.

§ 45

Każdy ma prawo swobodnie rozpowszechniać idee, poglądy, przekonania i inne informacje ustnie, drukiem, środkami wyrazu plastycznego lub innym sposobem. Prawo to może być ograniczone przez ustawy dla ochrony porządku publicznego, moralności, praw i wolności, zdrowia, honoru i dobrego imienia innych osób. Prawo to może być ograniczone ustawą w stosunku do urzędników państwowych i urzędników samorządów lokalnych w celu ochrony tajemnicy państwowej lub handlowej, która została im powierzona w związku ze stanowiskiem służbowym lub informacji otrzymanej przez nich w sposób poufny, a także w celu ochrony życia prywatnego innych osób oraz w interesie wymiaru sprawiedliwości.
Cenzura nie istnieje.

Data publikacji: 18-05-2002

<- Wróć do działu
Do góry