Konstytucja Republiki Czeskiej


Działy   Wyszukaj

Karta podstawowych praw i wolności

Zgromadzenie Federalne, na podstawie projektów Czeskiej Rady Narodowej i Słowackiej Rady Narodowej,
uznając niewzruszalność przyrodzonych praw człowieka, praw obywatela i prymat ustawy,
odwołując się do powszechnie przyjętych wartości ludzkości oraz do demokratycznych i samorządnych tradycji naszych narodów,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy prawa człowieka i podstawowe wolności były w naszej ojczyźnie tłumione,
żywiąc nadzieję na zagwarantowanie tych praw wspólnym wysiłkiem wszystkich wolnych narodów,
uznając prawa narodu czeskiego i słowackiego do samookreślenia,
świadomi swojej części odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń za los wszelkiego życia na Ziemi,
wyrażając wolę, aby Czeska i Słowacka Republika Federacyjna godnie weszła między państwa, których wartości szanuje,
uchwaliło niniejszą Kartę Podstawowych Praw i Wolności:

Rozdział pierwszy

Zasady podstawowe

Art. 1

Republika Czeska jest suwerennym, jednolitym i demokratycznym państwem prawa, opartym na poszanowaniu praw i wolności człowieka i obywatela.

Art. 2

(..) Każdemu obywatelowi wolno robić to, co nie jest przez ustawę zabronione i nikt nie może być zmuszony do czynienia tego, czego ustawa nie nakazuje.

Art. 3

Częścią porządku konstytucyjnego Republiki Czeskiej jest Karta Podstawowych Praw i Wolności.

Art. 4

Podstawowe prawa i wolności podlegają ochronie władzy sądowniczej.

Art. 6

Decyzje polityczne opierają się na woli większości wyrażonej w wolnym głosowaniu. Rozstrzygnięcia większości uwzględniają ochronę mniejszości.

Art. 10

Ratyfikowane i ogłoszone umowy międzynarodowe o prawach i podstawowych wolnościach człowieka, które wiążą Republikę Czeską, są bezpośrednio obowiązujące i mają pierwszeństwo przed ustawą.

Data publikacji: 18-05-2002

<- Wróć do działu
Do góry