Konstytucja Kanady


Działy   Wyszukaj

Akt konstytucyjny z 1982 r.

Część I

Kanadyjska karta praw i wolności

Zważywszy, że Kanada została utworzona na zasadach uznających zwierzchnictwo Boga i rządy prawa:

Gwarancja praw i wolności

Kanadyjska Karta Praw i Wolności gwarantuje prawa i wolności w niej wyrażone oraz poddaje je tylko takim rozsądnym ograniczeniom, które są wyznaczone przez prawo i znajdują oczywiste uzasadnienie w wolnym i demokratycznym społeczeństwie.

Podstawowe wolności

Każdy posiada następujące podstawowe wolności:
wolność sumienia i religii,
wolność myśli, przekonań i wyrażania poglądów włączając w to wolność prasy i innych środków przekazu,
wolność pokojowych zgromadzeń,
wolność zrzeszania się.

Równość praw

(1) Każda osoba jest równa przed i wobec prawa i ma równe prawa do ochrony i korzystania z prawa bez dyskryminacji, a w szczególności bez dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, wyznanie, płeć, wiek, lub psychiczne czy fizyczne ułomności.
(2) Ustęp (2) nie wyklucza podejmowania ustaw, programów lub działań, które mają na celu poprawę warunków życia grup lub osób znajdujących się w sytuacji pokrzywdzenia, włączając w to pokrzywdzonych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, wyznanie, płeć, wiek, lub psychiczne czy fizyczne ułomności.

Gwarancje urzeczywistnienia

24. (1) Każdy, którego prawa i wolności zagwarantowane w niniejszej Karcie zostały pogwałcone lub zanegowane, ma prawo zwrócenia się do odpowiedniego sądu o zastosowanie środków, jakie sąd w danych okolicznościach uzna za właściwe.
(2) jeśli w postępowaniu na mocy ustępu (1) sąd uzna, że dowód uzyskano w sposób, który pogwałcił lub zanegował poszanowanie praw i wolności zagwarantowanych w niniejszej Karcie, dowód ten zostanie wykluczony, jeśli zostanie to dowiedzione biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a jego dopuszczenie do postępowania spowoduje dyskredytację wymiaru sprawiedliwości.

Ogólne

28. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszej Karcie, gwarantuje się równe prawa i wolności dla kobiet i mężczyzn.
29. Nic w niniejszej Karcie nie znosi ani nie ogranicza praw i przywilejów gwarantowanych przez Konstytucję Kanady, jakie przysługują szkołom wyznaniowym, szkołom oddzielnym lub mniejszości religijnych.

Zastosowanie Karty

Przywołanie

34. Niniejsza część może być przywoływana jako Kanadyjska Karta Praw i Wolności.

Data publikacji: 18-05-2002

<- Wróć do działu
Do góry