Konstytucja Albanii


Działy   Wyszukaj

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1991 O podstawowych uregulowaniach konstytucyjnych z późniejszymi zmianami, ostatnia z 31 marca 1993 r.

Spis treści:
Rozdział I — Postanowienia ogólne (art. 1 — 14)
Rozdział II — Zgromadzenie Ludowe (art.15 — 23)
Rozdział III — Prezydent Republiki (art.24 — 32a)
Rozdział IV — Rząd (art.33 — 41a)
Rozdział V — Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego (art. 1 - 13)
Rozdział VI — Organizacja wymiaru sprawiedliwości i Sąd Konstytucyjny
Rozdział VII — Podstawowe prawa i wolności człowieka (art. 1 — 41)
Postanowienia końcowe (art.42 — 46)

*

Rozdział I

Postanowienia ogólne  

Artykuł 1

Albania jest republiką parlamentarną. Suwerenność narodowa pochodzi od ludu i do niego należy.

Artykuł 2

Republika Albanii jest demokratycznym państwem prawa.
Godność człowieka, jego prawa i wolności, swobodny rozwój osobowości, porządek konstytucyjny, równość wobec prawa, sprawiedliwość społeczna, ochrona socjalna i pluralizm są podstawowymi założeniami ustroju państwa, a obowiązkiem państwa jest ich poszanowanie i ochrona.

Artykuł 4

Republika Albanii uznaje i gwarantuje przestrzeganie podstawowych praw i wolności człowieka, mniejszości narodowych, przyjętych w dokumentach międzynarodowych.

Artykuł 7

Republika Albanii jest państwem świeckim.
Państwo szanuje wolność wyznawania religii i stwarza warunki do jej urzeczywistnienia.

Artykuł 8

Ustawodawstwo Republiki Albanii uwzględnia, uznaje oraz szanuje zasady i powszechnie uznane normy prawa międzynarodowego.
Wszystkie organy władzy państwowej, partie polityczne, i inne organizacje, urzędnicy, jak również inne osoby fizyczne i prawne obowiązane są do dokładnego i jednolitego stosowania przepisów prawa.
Wszyscy obywatele są równi wobec prawa.

Rozdział VII
Podstawowe prawa i wolności człowieka

Artykuł 2
Wolność wyrażania poglądów

Wolność wyrażania opinii nie może być naruszana.
Jakakolwiek cenzura prewencyjna jest zabroniona.
Niedopuszczalne jest wydanie jakiegokolwiek aktu normatywnego, ograniczającego wolność słowa, druku lub innej formy masowego przekazu, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego ochrona interesu dzieci lub życia ludzi.
Każdemu przysługuje prawo swobodnego wyrażania swoich poglądów za pośrednictwem słów, pisma albo jakichkolwiek innych form wyrazu.
Nikt nie może zostać pozbawiony prawa do informacji.
Wskazane wyżej prawa i wolności nie mogą zostać ograniczone, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie, które stanowią konieczne w demokratycznym społeczeństwie środki dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa, integralności terytorialnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zapobiegania przestępczości, ochrony zdrowia i dobrych obyczajów, dobrego imienia i praw innych, ochrony informacji udzielonych poufnie lub też utrzymania bezstronności i autorytetu władzy sądowniczej.

Artykuł 18
Wolność sumienia i wyznania

Wolność poglądów, sumienia oraz wyznania nie może podlegać naruszeniom.
Każdy ma prawo do swobodnej zmiany przekonań i wierzeń religijnych oraz ich wyrażania indywidualnie bądź wspólnie z innymi, w życiu publicznym lub prywatnym przez nabożeństwa, nauczanie i praktykowanie religii oraz zachowywanie zwyczajów religijnych.
Wolność wyrażania przekonań lub wierzeń religijnych nie może podlegać ograniczeniom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie, jeśli są one konieczne dla ochrony w demokratycznym społeczeństwie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdrowia i dobrych obyczajów oraz praw innych.

Artykuł 25
Równość wobec prawa

Wszyscy ludzie są równi wobec prawa .
Nikt nie może podlegać dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, język, religię, położenie ekonomiczne i finansowe, wykształcenie i warunki materialne, przekonania polityczne, pochodzenie rodzinne oraz jakiekolwiek inne cechy osobiste.

Artykuł 26
Prawa mniejszości narodowych

Osoby należące do grup mniejszościowych mogą korzystać z podstawowych praw i wolności człowieka na zasadach równości i bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Osoby takie mogą swobodnie wyrażać, zachowywać i rozwijać swą tożsamość etniczną, kulturalną, religijną, nauczać oraz zdobywać wykształcenie w swym języku ojczystym oraz zrzeszać się w organizacjach i stowarzyszeniach, chroniących ich odrębność i interesy.
Przynależność narodowościowa jest ustalana na podstawie uznanych norm międzynarodowych.

Artykuł 41
Czasowe ograniczenia praw

W drodze ustawy można czasowo ograniczyć wykonywanie niektórych szczególnych praw obywateli w przypadku wojny lub innej nadzwyczajnej konieczności państwowej, z wyjątkiem praw określonych w artykule 1 (prawo do życia), artykule 2 (wolność wyrażania poglądów), artykule 3 (zakaz stosowania tortur), artykule 6 (nie ma kary bez ustawy), artykule 8 (gwarancje w postępowaniu karnym), artykule 9 (zakaz wymuszania przyznania się do winy), artykule 18 (wolność sumienia i wyznania), artykule 25 (równość wobec prawa), artykule 39 (sądowa droga ochrony praw) oraz artykule 40 (gwarancja rzetelnego postępowania sądowego).

Postanowienia końcowe

Artykuł 45

Traci moc Konstytucja Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii z dnia 28 grudnia 1976 r. z późniejszymi zmianami.

Artykuł 46

Niniejsza Ustawa wchodzi w życie natychmiast.

Data publikacji: 18-05-2002

<- Wróć do działu
Do góry