Stowarzyszenie Neutrum: Statut


Działy   Wyszukaj

Statut przyjęty na III Walnym Zebraniu Delegatów
Warszawa, 11 czerwca 1994 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo NEUTRUM i zwane jest w treści statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie NEUTRUM.

3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej właściwej dla ochrony dóbr osobistych.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może tworzyć oddziały terenowe w kraju i za granicą, z zachowaniem przepisów prawa i postanowień statutu.

3. Oddziały terenowe krajowe Regionalne i/lub Wojewódzkie są powoływane przez Zarząd Krajowy na wniosek członków Stowarzyszenia zamieszkujących dany obszar działania. Oddział musi liczyć co najmniej 15 członków.

4. Siedzibą Oddziałów Wojewódzkich są miasta wojewódzkie.

§ 3

Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia stanowią:

1. oddziały wojewódzkie i/lub regionalne, ich organy władzy - zarządy wojewódzkie lub/i regionalne oraz organy doradcze i pomocnicze;

2. władze krajowe oraz organy doradcze i pomocnicze.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Oddziały terenowe Stowarzyszenia mogą uzyskiwać osobowość prawną na zasadach określonych przepisami prawa.

II. Cele, środki i sposoby działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest państwo polskie, w którym:

1. ład społeczny oparty jest na demokratycznym kompromisie, neutralności światopoglądowej państwa, wolności jednostki i prawach mniejszości;

2. kościoły i związki wyznaniowe oddzielone są od państwa;

3. prawo nie zależy od reguł i nakazów religii lub światopoglądu;

4. kościoły, związki wyznaniowe i organizacje o charakterze światopoglądowym mają gwarancje swobodnego rozwoju i uczestnictwa we właściwych im sferach życia publicznego;

5. proces wychowania i nauczania w szkołach nieprywatnych oddzielony jest od kościołów i związków wyznaniowych;

6. instytucje państwowe i ich funkcjonowanie mają charakter wyłącznie świecki;

7. nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodów religijnych lub światopoglądowych;

8. każdy ma prawo zachować w tajemnicy swą przynależność religijną i przekonania.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

1. publiczne ogłaszanie stanowiska w sprawach działań państwa kształtujących sferę stosunków ze związkami wyznaniowymi;

2. wspieranie inicjatyw i zachowań społecznych propagujących zasady rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od państwa i neutralności światopoglądowej państwa;

3. organizowanie, zgodnie z prawem, wystąpień obywatelskich;

4. tworzenie i prowadzenie niezależnych ośrodków badania opinii publicznej oraz publikowanie wyników ich prac;

5. formułowanie społecznych projektów aktów prawnych regulujących sferę stosunków między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wolności, prawa i obowiązki obywatelskie dotyczące przekonań;

6. inicjowanie, organizowanie, popieranie, prowadzenie i finansowanie odpowiednich przedsięwzięć popularyzatorskich, naukowych i oświatowych;

7. gromadzenie danych o przypadkach naruszeń wolności sumienia i wyznania oraz porządku prawnego regulującego stosunki między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi oraz podawanie ich do publicznej wiadomości;

8. udzielanie pomocy prawnej w przypadkach naruszeń norm prawa chroniących dobra osobiste związane z wolnością sumienia i wyznania;

9. współpracę z organizacjami o celach zbieżnych i współpracę z osobami prowadzącymi działalność w sferze zbieżnej z celami Stowarzyszenia;

10.publiczną krytykę organizacji i osób występujących przeciw swobodzie działania i głoszenia celów statutowych przez Stowarzyszenie;

11.prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków na działalność statutową.

III. Członkowie Stowarzyszenia, nabycie i utrata członkostwa, prawa i obowiązki członków

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski.

2. Na zasadach określonych przez prawo, członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby od lat 16 oraz cudzoziemcy.

3. Osoby prawne i inne podmioty nie będące osobami fizycznymi mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia, reprezentowanymi przez wyznaczonych przez siebie przedstawicieli w liczbie do 3 osób. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Krajowy.

§ 8

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu nabywa się przez złożenie Zarządowi odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia wymaganej pisemnej deklaracji, zawierającej poparcie dla celów Stowarzyszenia i zobowiązanie do przestrzegania statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz.

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:

a) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, przez złożenie pisemnej deklaracji Zarządowi odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia;

b) wykreślenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia, w przypadku niepłacenia zadeklarowanych składek członkowskich przez co najmniej jeden rok;

c) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia za postępowanie niezgodne ze statutem.

d) Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, złożone za pośrednictwem Zarządu Oddziału, który podjął uchwałę, w terminie 30 dni od jej doręczenia.

§ 9

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, w szczególności zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia;

2. zgłaszać własne inicjatywy dotyczące działalności Stowarzyszenia i domagać się od władz Stowarzyszenia ich oceny i realizacji;

3. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;

4. uczestniczyć w innych organizacjach społecznych, samorządowych, politycznych, których cele i sposoby działania nie są sprzeczne z celami i statutem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;

2. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3. regularnie wnosić zadeklarowane składki członkowskie.

§ 11

Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, w szczególności zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie wspierający Stowarzyszenia obowiązani są do udzielania Stowarzyszeniu zadeklarowanej pomocy.

IV. Władze i inne organy Stowarzyszenia, ich właściwość, struktury, tryb powoływania i formy działania

§ 13

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie jego członków, a gdy liczba członków Stowarzyszenia będzie większa niż 200, Walne Zebranie Delegatów, zwane w statucie Walnym Zebraniem.

2. W okresie między Walnymi Zebraniami najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd Krajowy i jego Prezydium oraz Krajowa Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny.

3. Organem doradczym pełniącym funkcje programowo-opiniujące Stowarzyszenia jest Krajowa Rada Programowa.

4. Oddziały Wojewódzkie lub/i Regionalne Stowarzyszenia tworzy się zgodnie z podziałem administracyjnym kraju na województwa albo wedle zasad regionalizmu.

5. Dla realizacji poszczególnych zadań Stowarzyszenia można tworzyć organy pomocnicze: zespoły, komisje i biura.

6. Wraz z powołaniem Oddziałów Wojewódzkich lub/i Regionalnych Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu Krajowego, zwołuje się Walne Zebrania Oddziałów, które wybierają Zarządy i Komisje Rewizyjne Wojewódzkie lub/i Regionalne Stowarzyszenia; z ewentualną podnazwą.

7. Oddziały Wojewódzkie lub/i Regionalne, z zachowaniem przepisów prawa i postanowień statutu, wybierają swoje zarządy i komisje rewizyjne na zasadach określonych w par. 16 niniejszego statutu. Uchwały o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Walne Zebranie Oddziału większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków lub Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

8. Oddziały Wojewódzkie lub/i Regionalne z zachowaniem przepisów prawa i postanowień statutu decydują o swoich formach działalności, powołują i organizują koła środowiskowe, mogą korzystać z uprawnienia określonego w § 4 ust. 2 statutu.

9. Delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia wybiera się na Walnych Zebraniach Oddziałów, zwoływanych przez zarządy Wojewódzkie lub/i Regionalne Stowarzyszenia w porozumieniu z Zarządem Krajowym, w proporcji 1 delegat na 5 członków. Kadencja delegata trwa 3 lata.

§ 14

Władze Stowarzyszenia działają kolegialnie i wyrażają swą wolę przez podejmowanie uchwał.

§ 15

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu władz brak jest połowy liczby ich członków, na kolejnym posiedzeniu uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych, przy czym ich liczba nie może być mniejsza niż 1/4 ogólnej liczby członków tych władz, a ustalenie to nie dotyczy uchwalania zmian statutu ani rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 16

1. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Do władz Stowarzyszenia zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, przy czym jeśli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty - przeprowadza się drugą turę wyborów, w której zostają wybrani ci kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

3. Nie można być jednocześnie członkiem władzy wykonawczej i kontrolnej.

4. Wszystkie głosowania w Stowarzyszeniu są jawne, poza określonym w ustępie 1, chyba że 1/4 uprawnionych członków opowie się za głosowaniem tajnym.

§ 17

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 18

Do właściwości Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;

2. uchwalanie statutu i zmian w statucie;

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz krajowych Stowarzyszenia;

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu;

5. uchwalanie zasad ustalania składki członkowskiej lub jej wysokości;

6. dokonywanie wyboru 11-15 członków Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej w liczbie 3-5 osób;

7. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu Krajowego o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia.

§ 19

Walne Zebranie zwoływane jest w połowie i pod koniec kadencji władz Stowarzyszenia przez Zarząd Krajowy, który powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania za pośrednictwem władz oddziałów terenowych, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.

§ 20

Na wniosek Zarządu Krajowego, zarządów oddziałów terenowych skupiających co najmniej 30% członków Stowarzyszenia, lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia albo Krajowej Komisji Rewizyjnej - zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie, które musi się odbyć nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku i może obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

1. Do właściwości Zarządu Krajowego należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

c) tworzenie i rozwiązywanie organów pomocniczych na szczeblu krajowym, oraz określanie ich zadań, regulaminów pracy i sprawowanie nadzoru nad tymi organami;

d) zatrudnianie, na szczeblu krajowym, pracowników Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli o nabywaniu i zbywaniu majątku Stowarzyszenia oraz przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

e) decydowanie w sprawach działalności gospodarczej Stowarzyszenia na szczeblu krajowym;

f) decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń, organizacji krajowych i zagranicznych oraz o przyjmowaniu członków wspierających po uzyskaniu zgody odpowiednich władz oddziałów terenowych;

g) powoływanie i koordynowanie działalności oddziałów terenowych i ich władz w celu ustalania jednolitych sposobów realizacji celów Stowarzyszenia;

h) określanie, w porozumieniu z władzami oddziałów terenowych, zasad finansowania działalności władz krajowych i przedsięwzięć Stowarzyszenia o zasięgu krajowym;

i) określanie, w porozumieniu z władzami oddziałów terenowych, zasad korzystania przez oddziały terenowe ze środków finansowych i rzeczowych uzyskiwanych na szczeblu krajowym;

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz oddziałów terenowych o skreśleniu i wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

k) dokonywanie wykładni statutu i uchwał władz krajowych Stowarzyszenia;

l) uprawnianie członków Krajowej Rady Programowej do występowania w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz;

m) podejmowanie uchwał dotyczących przekazywania swoich uprawnień na rzecz Prezydium Zarządu Krajowego;

n) zwoływanie Walnego Zebrania.

2. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwoływane są przez Prezydium co najmniej jeden raz na 3 miesiące lub w każdym czasie na wniosek nie mniej niż 3 członków Zarządu Krajowego.

§ 22

1. Zarząd Krajowy ze swego grona wybiera i odwołuje z funkcji: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W skład Zarządu Krajowego wchodzą członkowie wybrani przez Walne Zebranie w drodze art. 18 ust 6 oraz prezesi oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

2. W skład Prezydium Zarządu Krajowego wchodzą: prezes Zarządu, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz trzech członków wybranych przez Zarząd Krajowy ze swego grona.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera i odwołuje z funkcji: przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 23

Do właściwości Prezydium Zarządu Krajowego należy:

1. wykonywanie uchwał Zarządu Krajowego;

2. zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach;

3. składanie Zarządowi Krajowemu sprawozdań ze swej działalności

4. opracowywanie projektów uchwał Zarządu Krajowego i przygotowywanie jego posiedzeń;

5. występowanie w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz;

6. wykonywanie uprawnień i zadań przekazywanych przez Zarząd Krajowy.

§ 24

1. Kierowanie bieżącą działalnością i kontrolowanie wykonywania zadań zleconych przez Zarząd Krajowy swoim członkom należy do prezesa Stowarzyszenia lub (każdorazowo) do wyznaczonego w zastępstwie wiceprezesa.

2. Sekretarz Zarządu Krajowego odpowiedzialny jest zaprowadzenie dokumentacji władz krajowych, składającej się. z: protokołów posiedzeń, uchwał oraz dokumentów potwierdzających ich wykonanie.

3. Skarbnik kieruje działalnością finansową i odpowiada za dokumentację finansową Stowarzyszenia.

§ 25

1. Składy Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą być dookoptowane do liczb wymaganych przez statut w razie ich uszczuplenia w trakcie kadencji.

2. Uzupełnienie składów, określone w ust. 1, następuje w drodze uchwał tych władz, ważnych do czasu wyborów dokonanych przez najbliższe Walne Zebranie.

3. Poprzez uzupełnienie, określone w ust. 1, można zmienić nie więcej niż 1/2 składu organu władzy.

§ 26

1. Krajowa Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całej działalności Stowarzszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej władz krajowych i terenowych oraz ocenia celowość i rzetelność tej działalności.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Krajowego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych oraz żądać wyjaśnień, a jej Przewodniczący może brać udział w posiedzeniach Zarządu Krajowego i jego Prezydium.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna ma pełny wgląd we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia. Członkowie władz krajowych i terenowych Stowarzyszenia mają obowiązek udzielania członkom Krajowej Komisji Rewizyjnej potrzebnych wyjaśnień i zapewnienie im warunków do wykonywania czynności kontrolnych i rewizyjnych.

§ 27

Organizacja, działalność, statuty, regulaminy, uchwały samostanowiących oddziałów terenowych Stowarzyszenia i ich władz, także korzystających z uprawnienia określonego w par. 4 ust. 2, nie mogą naruszać przepisów prawa i postanowień statutu oraz powinny być do niego dostosowane.

§ 28

1. Krajową Radę Programową stanowią: Zarząd Krajowy oraz inne osoby fizyczne i prawne spośród członków Stowarzyszenia powoływane w jej skład przez Zarząd Krajowy w porozumieniu z władzami oddziałów terenowych.

2. Do właściwości Krajowej Rady Programowej należy:

a) opiniowanie programów działalności Stowarzyszenia;

b) inicjowanie poszczególnych przedsięwzięć Stowarzyszenia;

c) udzielanie członkom władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji celów statutowych;

d) wypowiadanie się co do planowanych przedsięwzięć będących realizacją zadań programowych;

e) występowanie upoważnionych członków Krajowej Rady Programowej na zewnątrz.

3. Posiedzenia Krajowej Rady Programowej zwoływane są w miarę potrzeby przez Zarząd Krajowy.

4. Krajowa Rada Programowa może działać poprzez aktywność poszczególnych jej członków wypełniających zadania statutowe tego organu doradczego.  

V. Oddziały wojewódzkie i/lub regionalne

§ 29

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie członków.

2. Walne Zebranie członków jest zwoływane przez Zarząd Wojewódzki / Regionalny co trzy lata. Przepisy § 15 i 19 stosuje się odpowiednio.

3. Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego/Regionalnego, co najmniej 30% liczby członków Oddziału albo Wojewódzkiej/Regionalnej Komisji Rewizyjnej zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, które musi odbyć się nie później niż 15 dni od zgłoszenia wniosku i może obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Do właściwości Zebrania Wojewódzkiego/Regionalnego należy:

- uchwalanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia w województwie / regionie,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz wojewódzkich / regionalnych Stowarzyszenia,

- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu / Regionalnemu,

- dokonywanie wyboru Zarządu Wojewódzkiego/Regionalnego w liczbie 5-7 osóboraz Wojewódkiej / Regionalnej Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób,

- rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez władze Oddziału Stowarzyszenia,

- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

5. Do właściwości Zarządu Wojewódzkiego/Regionalnego należy:

- wykonywanie uchwał Zebrania Wojewódzkiego/Regionalnego i władz krajowych Stowarzyszenia,

- bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia w województwie/regionie,

- tworzenie i rozwiązywanie, na szczeblu wojewódzkim/regionalnym, organów pomocniczych oraz określanie ich zadań, regulaminów pracy i sprawowania nad nimi nadzoru.

- koordynowanie działalności kół i ustalanie jednolitych celów i sposobów realizacji celów Stowarzyszenia w województwie/regionie,

- przedstawianie Zarządowi Krajowemu propozycji co do zasad korzystania przez Oddział Stowarzyszenia ze środków finansowych i rzeczowych uzyskiwanych na szczeblu krajowym,

- podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia,

- prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia w województwie / regionie,

- rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych przez Zarząd Krajowy.

6. Zarząd Wojewódzki/Regionalny wybiera ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

7. Wojewódzka/Regionalna Komisja Rewizyjna co najmniej 1 raz w roku przeprowadza kontrolę działalności Oddziału Stowarzyszenia. Postanowienia par. 26 i 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Wojewódka / Regionalna Komisja Rewizyjna współpracuje z Krajową Komisją Rewizyjną przedstawiając jej protokoły ze swych czynności i odpowiednie sprawozdania oraz powiadamiając o planowanych kontrolach.

8. Składy Zarządu Wojewódzkiego / Regionalnego, Wojewódzkiej / Regionalnej Komisji Rewizyjnej mogą być uzupełniane w toku katencji. Postanowienia par. 25 statutu stosuje się odpowiednio.

9. Oddział Stowarzyszenia może być podmiotem praw i obowiązków majątkowych gdy posiada osobowość prawną. Postanowienia par. 30, 31, 32 statutu stosuje się odpowiednio.  

VI. Majątek Stowarzyszenia, reprezentacja

§ 30

1. Środki na działalność Stowarzyszenia mogą pochodzić ze:

a) składek członkowskich;

b) darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej;

c) dochodów z działalności gospodarczej oraz z majątku Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia i jego oddziałów terenowych posiadających osobowość prawną stanowią: nieruchomości, rzeczy ruchome i inne prawa majątkowe.

§ 31

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych przez prawo, dochód zaś z tej działalności musi służyć celom statutowym i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 32

1. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych należy do prezesa Zarządu Krajowego i skarbnika lub do dwóch innych, występujących razem, członków Zarządu Krajowego, upoważnionych przez Zarząd Krajowy.

2. W imieniu Oddziałów Stowarzyszenia posiadających osobowość prawną składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych należy do prezesa i skarbnika Oddziału lub do dwóch innych, występujących razem, członków Zarządu, upoważnionych przez Zarząd Oddziału.  

VII. Zmiana Statutu, Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

Uchwały o zmianie statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 34

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia ostatnie Walne Zebranie określa uchwałą przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, przy czym likwidację Stowarzyszenia i jej tryb określają przepisy prawa o stowarzyszeniach.  

VIII. Znak graficzny Stowarzyszenia

§ 35

Znakiem graficznym wyróżniającym Stowarzyszenie jest napis NEUTRUM złożony z drukowanych, cieniowanych, czarnych, dużych liter o pogrubionym kroju, wpisany, z użyciem wyznaczników liniowych, czarną kreską w regularny, poziomo ułożony owal na białym tle prostokąta o stosunku boków 1:2.  

IX. Przepisy końcowe

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 37

W sprawach nie uregulowanych statutem mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Data publikacji: 01-01-2003

<- Wróć do działu
Do góry