Chrześcijaństwo w Rosji


Działy   Wyszukaj

W ostatnich latach na pytanie «Czy wierzysz w Boga» większość mieszkańców kraju — około 54-55 proc. odpowiada twierdząco. Niewierzących jest mniej — 32-33 proc (w Polsce — 4%! — przyp. M.A.). Pozostali mają trudności z określeniem swej przynależności do jednej bądź dej grupy. Przy tym w populacji męskiej stosunek wierzących do niewierzących wynosi 40:42 proc., w populacji żeńskiej 64:23 procent.
Wiek wpływa na religijność dopiero od 60 roku życia poczynając; u sześćdziesięciolatków stosunek wierzących do niewierzących wynosi 64:24 proc. Najmniej wierzących jest pośród robotników — 43 proc., bezrobotnych - 46 proc. i studentów — 48 proc. W zamożnych warstwach społeczeństwa procent wierzących jest niższy od średniej krajowej, natomiast w warstwach uboższych wierzących wynosi 64 proc.
Główna religia — to prawosławie, które wyznaje 91 proc tych, którzy uważają się za wierzących. Wyznawców islamu jest 4 proc., po 1 proc. katolicyzmu i judaizmu. Około 3 proc. wyznaje inne religie.
W ankiecie* zadaje się pytanie «jaką rolę w twoim życiu odgrywa religia?» Odpowiedzi na nie nieco różnią się od odpowiedzi na pytanie «czy wierzysz w Boga». Tak więc 4 proc. odpowiada, że w ich życiu religia ma «zasadnicze znaczenie». 17 proc. oceniło rolę religii jako «istotną», zaś 28 proc. jako «mało znaczącą». «Praktycznie żadnej» roli nie odgrywa religia w życiu 26 proc. zaś 12 proc. uznaje się za ateistów, także 12 proc. nie znajduje odpowiedzi na to pytanie.
Rzeczywiste rozeznanie w kwestiach religijnych ma nie więcej, niż 20 proc. populacji. Jednakże kwestia stosunków rosyjskiej Cerkwi prawosławnej z innymi instytucjami religijnymi interesuje wielu; dotyczy to zwłaszcza stosunków z Kościołem katolickim. Na pytanie «jaki jest twój stosunek do współpracy Cerkwi z Kościołem», większość (53 proc.) odpowiedziała — «pozytywny». Jedynie 15 proc. jest przeciwnych takiej współpracy, zaś 32 proc. nie ma własnego zdania w tej kwestii.
Odzwierciedleniem takiego stosunku do Kościoła katolickiego jest reakcja na oczekiwaną wizytę papieża w Rosji. 51 proc. odnosi się pozytywnie do «możliwości wizyty papieża w Rosji», jedynie 6 proc. wyraziło opinię negatywną, 28 proc. nic nie wiedziało o takiej wizycie, zaś 15 proc. nie miało w tej kwestii zdania. Jest oczywiste, że trudno by było poszukiwać w masach poparcia dla odkładania takiej wizyty.
Na początku pierestrojki i potem na początku radykalnych reform trzy instytucje cieszyły się najwyższym zaufaniem Cerkiew, prasa i nowe, demokratycznie wybrane organy władzy. Od tamtej pory niejedno bożyszcze zmieciono z piedestału, jednakże Cerkiew po dawnemu zachowała swoje przodujące miejsce. Co prawda największym, 22-procentowym zaufaniem cieszy się dziś prezydent Putin, jednak miejsce drugie i trzecie dzieli Cerkiew i prasa — po 7 proc.
Interesujące, że choć wierzących jest połowa mieszkańców Rosji, to w życie pozagrobowe wierzy jedynie 36 proc. (w Polsce 69 proc.! — przyp. M.A.); 44 proc. nie wierzy, 20 proc. jest powątpiewających. Osobliwe, że podobnie rozkłada się procent wierzących w istnienie kosmitów: odpowiednio 33, 46 i 21 procent.\"

NIKOŁAJ POPOW
NOWOJE WREMIA, 3 VI
za: Forum, 24 czerwca 2001

*Materiał opracowano na podstawie wyników badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez Grupę monitoringu pod kierownictwem A. Miliechina. Przypis NOWOJE WREMIA.

Data publikacji: 19-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry