PSR


Działy   Wyszukaj

Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, organizacja wirtualna to wciąż za mało, aby odgrywać istotne role społeczne i podejmować działania w zakresie społecznej „misji" środowiska racjonalistycznego: wpływanie na rozumność stosunków społecznych, wypieranie z publicznej przestrzeni narodowego romantyzmu, mitów i przesądów. Racjonaliści polscy chcą brać udział w kształtowaniu polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego też za konieczne uznajemy powołanie stowarzyszenia racjonalistów, wyrosłego na bazie czołowego medium polskich racjonalistów.

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (skrót: PSR) jest zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy z 7.4.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późn.zm.) oraz postanowień Statutu z 24.4.2005 r., o charakterze światopoglądowym, etycznym i filozoficzno-naukowym polskich racjonalistów, którzy dążą do realizacji poniższych celów:

1) zrzeszanie i integracja polskiej społeczności o poglądach racjonalistycznych w związek zdolny do podejmowania działań na rzecz społecznego upowszechniania i umacniania samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata;

2) rozwijanie i krzewienie światopoglądu opartego na wiedzy naukowej, rozumie, doświadczeniu, oraz etyce świeckiej i humanistycznej;

3) rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego;

4) przeciwdziałanie szerzeniu się szkodliwych stereotypów wpływających na ograniczenie indywidualnego rozwoju człowieka oraz działanie na rzecz realizacji wolności jednostki w ramach obowiązującego prawa;

5) popularyzacja nauki i metody naukowej; obrona wizerunku nauki w społeczeństwie przed współczesnymi próbami dyskredytacji i deformowania; propagowanie społecznego znaczenia nauki oraz działanie na rzecz jej dowartościowania jako priorytetu publicznego;

6) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy (informacyjnego);

7) działanie na rzecz wyeliminowania wpływu irracjonalnych ideologii na ustawodawstwo państwowe, rozwój nauki, działalność artystyczną i obyczajowość;

8) działanie na rzecz rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od Państwa oraz neutralności światopoglądowej Państwa;

9) obrona interesów członków Stowarzyszenia, w ramach posiadanych możliwości, przed presją ideologiczną, polityczną i społeczną ograniczającą swobodę myślenia, działania, rozwój nauki, kultury, sztuki; wspieranie i obrona praw osób dyskryminowanych, pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności na tle światopoglądu, orientacji seksualnej, narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego oraz płci, a także pomoc w realizacji własnych praw;

10) propagowanie postaw twórczych, aktywnych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego; działalność na rzecz rozwoju i realizacji zainteresowań, wiedzy i horyzontów umysłowych swych członków.

Deklaracja zainteresowania stowarzyszeniem racjonalistów

PSR jest częścią międzynarodowego .

Strony internetowe ośrodków lokalnych:

Młodzieżówki racjonalistyczne:

Społeczności członków i sympatyków PSR:

Jesteśmy członkiem: Polskiej Federacji Humanistycznej oraz

Statut PSR: Pierwsza „oficjalna", czyli zarejestrowana wersja statutu została przez założycieli uchwalona dnia 24.4.2005. Obowiązuje od dnia wpisu do KRS, czyli od 6.7.2005. Statut zmieniono w dn. 9.5.2006. Ściągnij Statut...

Składka członkowska: 10 zł miesięcznie, płatne z góry dwa razy do roku.

Jak wstąpić: Aby wstąpić w szeregi członków PSR należy wypełnić wcześniej Deklarację zainteresowania PSR. Następnie należy ściągnąć, wydrukować i wypełnić Deklarację członkowską. Deklaracja powinna być przekazana członkowi Zarządu na jednym z zebrań lub spotkań. Może być również przesłana na nasz adres pocztowy (nie poprzez e-mail!):

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
ul. Koszykowa 24/1 (przy Placu Konstytucji)
00-553 Warszawa

Adres do korespondencji:
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
skr. poczt. 91
00-950 Warszawa 1

Konto bankowe: Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, nr: 27 1020 1055 0000 9002 0139 1721 (PKO BP)

Nasz email: psr@racjonalista.pl

Strona WWW:

Ceremonie humanistyczne:

Numer KRS:

Numer REGON: 140210950

Numer NIP: 7010065861

Strony:

  Poddziały:

  1. Ceremonie humanistyczne
  2. Dokumenty
  3. Historia PSR
  4. Inicjatywy społeczne
  5. Konferencje
  6. Oświadczenia, apele
  7. Publikacje
  8. Raporty, opracowania
  9. Społeczność
  10. Władze i organy
   < Dział nadrzędny
  Do góry